Stan gleby, a plonowanie ziemniaków
   Ziemniak należy do tych roślin, które plonują na bardzo zróżnicowanym poziomie.
  Według danych GUS średni plon w Polsce wyniósł w 2010 roku niespełna 18 t/ha.
  Wyspecjalizowane gospodarstwa potrafią uzyskiwać nawet 60 -70 ton z hektara, wymaga to jednak poniesienia bardzo wysokich kosztów.
  Jedną z metod ograniczenia nakładów i jednocześnie zapewnienia wysokich plonów jest podniesienie żyzności gleby przez odbudowę i utrzymanie zawartości próchnicy.
  Jak wykazują badania, spadek zawartości próchnicy jest zjawiskiem dotyczącym większości gleb w Polsce.
   

   
  Pogarszający się stan gleby na skutek niekorzystnych zmian w produkcji rolnej i zubożenia życia glebowego utrudnia prawidłowy rozkład masy organicznej.
  W konsekwencji pogarsza się struktura gleby, następuje ograniczenie dostępności składników pokarmowych i pogorszenie retencji wodnej. Taka sytuacja powoduje, że z jednej strony rośliny mają coraz trudniejsze warunki do rozwoju, z drugiej zaś sprzyja rozwojowi tych rodzajów bakterii i grzybów, które przyczyniają się do występowania różnego rodzaju chorób.
  Czynniki te powodują poważne straty w uprawach i wzrost kosztów produkcji.
              Jednym ze skutecznych sposobów przeciwstawienia się tym problemom jest stosowanie UGmax Użyźniacza Glebowego. Preparat ten, poprzez zwiększenie bioróżnorodności gleby skutecznie inicjuje procesy przemiany masy organicznej w próchnicę.
   
  Zawartość materii organicznej w glebie po zbiorze ziemniaków. IHAR w Radzikowie Oddział Bonin.


              Przywrócenie prawidłowego przebiegu procesu rozkładu i przetwarzania masy organicznej powoduje, że gleba odzyskuje właściwe parametry jakościowe, powraca gruzełkowata struktura.
  Znacznej poprawie ulegają stosunki wodne.
   
  Trzy letnie badania Efektywnej Retencji Użytecznej – Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UTP w Bydgoszczy i UWM w Olsztynie.
   
   
              Wywołanie tak istotnych zmian w glebie przyczynia się również do wzrostu dostępności
  składników pokarmowych dla roślin oraz stabilności odczynu pH.


             
  Poprawa jakości gleby wpływa bezpośrednio na wielkość i jakość plonów.
   
  Plonowanie roślin. Sześcioletnie badania prowadzone w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  * doświadczenia prowadzone krócej niż 6 lat
   
  Różnice w wielkości przyrostu badanych plonów wynikają głównie z intensywności występowania niekorzystnych czynników i sięgają nawet do 50%
   
  Plon ogólny bulw ziemniaka [t/ha]. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach.
   
   
               Gleba, w której występuje aktywne życie mikrobiologiczne wywiera także bardzo korzystny wpływ na zdrowotność plonu ziemniaków.
   
  Procentowe porażenie bulw ziemniaka zgniliznami po 4 tygodniach przechowywania. IHAR w Radzikowie oddział Bonin 2006.


  Ziemniak jest rośliną bardzo wrażliwą na wiele czynników, a szczególnie na czynniki wynikające z pogarszającego się stanu gleby.
  W świetle zaprezentowanych wyników badań wyraźnie widać, że poprawa stanu gleby poprzez doprowadzenie do prawidłowego funkcjonowania procesów w niej zachodzących jest niezbędnym warunkiem do ograniczenia strat oraz osiągnięcia wysokiego i dobrej jakości plonu.
 
 
 
 
Copyright BOGDAN 2010 - Projekt i wykonanie: BE7 & SWgroup CMS