Jak ograniczyć czynniki wpływające na zniżkę plonu roślin?

  W produkcji rolnej jest wiele czynników wpływających na zniżkę plonu i wzrost kosztów uprawy. Większość z nich związana jest ze spadkiem jakości gleby.

  Do najważniejszych można zaliczyć:
  - zmniejszanie się zawartości próchnicy glebowej,
  - wzrost zakwaszenia,
  - zwiększanie zwięzłości i zbrylanie się gleby,
  - zmniejszenie retencji wodnej,
  - ograniczenie dostępności składników pokarmowych,
  - spadek aktywności mikrobiologicznej gleby.

  Czynniki te powodują pogorszenie struktury gleby,

   

  zaburzenie gospodarki wodnej, nadmiar wody na glebach ciężkich i jej niedobór na glebach lekkich,

   

  spadek pojemności sorpcyjnej,

      

   

  spowolnienie rozkładu resztek pożniwnych.  

   

   

  W konsekwencji następuje pogorszenie wschodów i wzrostu roślin,

   

  zwiększenie ilości patogenów,

   

  utrudnienia w uprawie gleby i wzrost kosztów.

  Negatywny wpływ tych czynników szczególnie uwidacznia się w niekorzystnych warunkach pogodowych, oraz pod wpływem błędów agrotechnicznych.
  Jedną z głównych przyczyn spadku jakości gleby jest zmniejszająca się od lat zawartość próchnicy, której średnia wg IUNG Puławy w glebach Polski wynosi 2,2 %. Gorzej prezentują się gleby Polski po uwzględnieniu kryterium Europejskiego Biura Gleb, które dla gleb o niskiej zawartości próchnicy (materii organicznej) założyło poziom < 3,45 %. Przyjęcie tego kryterium powodowałoby zakwalifikowanie 89 % gleb Polski do gleb ubogich w próchnicę. (Gonet 2007).
  Spadek, który jest wyraźnie obserwowany wynika głównie z intensyfikacji produkcji rolnej i staje się coraz bardziej uciążliwy
  W praktyce rolnej do rozkładu słomy i odbudowy zawartości próchnicy w glebie przyjęło się stosowanie dodatkowych dawek azotu. Tymczasem trzyletnie badania przeprowadzone w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP w Poznaniu wykazują, że zwiększanie dawek nawożenia azotem nie prznosi oczekiwanych rezultatów Tab. 1  Ubytek próchnicy spowodowany jest przede wszystkim zachwianiem równowagi życia mikrobiologicznego w glebie. Niedobór mikroorganizmów uniemożliwia przetworzenie resztek pożniwnych w próchnicę
  Jednym ze skutecznych sposobów na przywrócenie równowagi życia biologicznego jest zastosowanie UGmax Użyźniacza Glebowego. Preparat ten przyspiesza procesy rozkładu masy organicznej i powoduje wzrost zawartości próchnicy aktywnej, co potwierdzają doświadczenia prowadzone w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP w Poznaniu Rys.1.

  Rys.1 . Wpływ trzyletniego stosowania UGmax do rozkładu słomy, przy różnych dawkach nawożenia azotem, na zawartość próchnicy trwałej i aktywnej w glebie.


  Jak wynika z przedstawionych badań zastosowanie UGmax do rozkładu słomy nie tylko zahamowało spadek zawartości próchnicy w glebie, lecz także spowodowało jej znaczny przyrost, bez względu na poziom nawożenia azotowego.
  Wzrost aktywności mikrobiologicznej w glebie, na skutek działania UGmax powoduje również zwiększenie dostępności dla roślin składników pokarmowych będących dotychczas w formach niedostępnych oraz stabilizację odczynu pH -Tab.2


  Udostępnione w ten sposób składniki powodują lepsze odżywienie roślin i umożliwiają zmniejszenie kosztów nawożenia mineralnego.
  Ubytek próchnicy w glebie przyczynia się także do pogorszenia struktury gleby, co powoduje zmniejszenie retencji wodnej, szczególnie tzw. Efektywnej Retencji Użytecznej (ERU), która decyduje o ilości wody najbardziej dostępnej dla roślin. Badania prowadzone wspólnie przez Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb z Olsztyna i Bydgoszczy wskazały, że 3-letnie stosowanie UGmax spowodowało wzrost retencji wodnej w warstwie uprawnej gleby ciężkiej (Tab. 3), co jest szczególnie ważne w coraz częściej występujących okresach posusznych.

   


  Z przedstawionych badań wynika, że systematyczne stosowanie UGmax znacznie ogranicza występowanie czynników wpływających na obniżenie plonowania roślin, a odbudowywana żyzność gleby pozwala uzyskiwać wysokie, stabilne plony przy zmniejszonych kosztach uprawy.

 
 
 
 
Copyright BOGDAN 2010 - Projekt i wykonanie: BE7 & SWgroup CMS